--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Sunday, May 29, 2005
 
چرا اسلام را ترك كرد م؟
دکتر علی سينا
اغلب ازمن پرسيده مي شود چرا اسلام را ترك كرد م ؟ اين كه اغلب مسلمانان به خود اجازه نمي دهند كه درباره امكان ترك اسلام فكر كنند ، خيلي نامعقول بنظر ميرسد.انها ترجيع مي دهند اين گونه فكر كنند كه كساني كه از اسلام بريده اند بوسيله اژانس هاي يهود به انها پول داده شده است.تا اين حقيقت را بپذيرند كه انسان ها ازادي انديشه دارند وبعضي ممكن است فكر كنند كه اسلام دين مورد نظر انها نيست.
اينها دلايل من براي ترك اسلام هستند:
تا چند سال پيش من فكر مي كردم كه ايمان من به اسلام كوركورانه نيست بلكه نتيجه سالها بررسي وتحقيق است.درحقيقت من كتاب هاي زيادي كه بوسيله كساني نوشته شده بودند كه من افكارشان را قبول داشتم، درباره اسلام خوانده بودم واعتقاد راسخ داشتم كه حقيقت را يافته ام.تمام تحقيقات پيش انتخاب شده ام ايمانم را تاييد مي كرد.مانند بقيه مسلمانان معتقد بودم براي دانستن هرچيز بايد به منابع اوليه مراجعه كنم .والبته منابع اسلام قران وكتبي است كه بوسيله محققين مسلمان نوشته شده است.بنابراين احساس مي كردم نيازي به اينكه حقيقت را در جاي ديگر بجويم نيست چراكه مطمين بودم حقيقت را يافته ام. مسلمانان مي گويند:طلب العلم بعد الوصول المعلوم مذموم.يعني بررسي علم بعد از رسيدن به يقين نكوهيده است.
البته اين عقيده اي احمقانه است.ايا اگر ما بخواهيم درباره يكي ازاين ايين هاي ديني خطرناك تحقيق كنيم فقط كافي است ببينيم رهبر اين ايين وپيروانش چه مي گويند؟ايا عاقلانه تر نيست دامنه تحقيقاتمان را گسترش بدهيم وببينم ديگران درباره انها چه ميگويند؟به سراغ منابعي برويم كه موضوعات را علمي بررسي مي كنند .چرا كه دانشمندان مومنان نيستند انها چيزهاي را كه به ان ايمان كوركورانه دارند، نمي گويند.دانشمندان مدارك را نقادانه بررسي مي كنند.اين با مشي مذهبي كه برپايه ايمان وباوراست خيلي تفاوت دارد.
فكر مي كنم اشناييم با ارزش هاي انساني غرب مرا حساس تر كردواشتياقم رابراي آزادي ا نديشه، دمكراسي
برابري و حقوق انسان برا نگيخت. بعد ازاين وقتي كه قران را مي خواندم آن را با ارزش هاي انساني نو يافته ام مغاير مي ديدم .من وقتي اموزه هايي مثل انچه درپي مي آيد مي خواندم غمگين مي شدم.
سورة انعام /90
توبه آنان كه پس از ايمان آوردن كافرشدند وبر كفرشان افزودند پذيرفته نخواهد شد واينان گمراهانند.
نحل/106-108
كسي كه پس ازايمان به خدا كافر ميشود( نه اينكه اورا به زور واداشته اندوحال انكه دلش به ايمان باقي است)بلكه انانكه دردلشان را بركفر گشوده اند مورد خشم خدايند وعذابي بزرگ برايشان مهياست.
اين براي اين است كه انها دنيا را بيش از آخرت دوست دارند و خدا مردم كافر را هدايت نمي كند.
خدا بردل وگوشها وچشمهايشان مهر نهاده وخود نمي دانند.

ممكن است فكر كنيد اين مجازات هاي دردناك مربوط به آخرت است.اما محمد فرمان داده اين انسان ها مجازاتشان را در همين دنيابايد بينند:
صحيح بخاري جلد6 كتاب 61 حديث 577:
من از پيامبر شنيدم كه فرمود: در آخرزمان جواناني با افكار وعقيده هاي احمقانه پيدا مي شوند،انها خوب حرف مي زنند اما انها همانند تير كه ازكمان مي رود از اسلام خارج مي شوند،ايمانشان از گلويشان رد نمي شود.پس هر جا آنها را يافتيد بكشيدشان ،درروز رستاخيز براي كشنده آنها پاداش خواهد بود.
صحيح بخاري جلد4 كتاب 63 حديث 260:
علي چند نفر را سوزاند وقتي خبر به ابن عباس رسيد گفت:اگر من جاي او بودم انها را نمي سوزاندم زيرا پيامبر فرموده هيچ كس را مانند خداوند مجازات نكنيد.اما بدون شك انها را مي كشتم چون پيامبر فرموده:هرمسلماني كه از دين بر گردد بايد كشته شود.
برگزيده سنن ابوداوود كتاب 38 حديث4349:
عبدالله ابن عباس روايت مي كند: مرد كوري همسر كنيزي داشت كه به پيامبر ناسزا مي گفت او را نهي مي كرد اما او دست بر نمي داشت .يك شب كنيز شروع به ناسزا گفتن به پيامبر كرد مرد اورا برحذر داشت او دست بر نداشت.مرد خنجري بر داشت و درشكم زن فرو برد وشكم اورا پاره كرد وبچه اي كه در شكم داشت بين پاهايش افتاد وغرق خون شد.فرداي انروز وقتي به پيامبر خبر دادند.او مردم راجمع كردو فرمود : شما را بخدا سوگند مي دهم وبحق خودم سوگند مي دهم كسي كه اين كار را كرده جلو بيايد .مرد درحالي كه مي لرزيد برخاست وجلوي پيامبر ايستادوگفت: يا رسول الله من ارباب او هستم او بشما ناسزا مي گفت وشما را انكار ميكرد من اورا نهي كردم اما فايده اي نداشت .او همسر من است ومن ازاو دو پسر همچون مرواريد دارم.ديشب كه دوباره شروع كرد خنجري درشكمش فرو كردم واوراكشتم .پيامبر فرمود من شهادت مي دهم كه نبايد هيچ خون بهايي براي او پرداخت.
من احساس ميكردم كه داستان بالا يك مانيفيست غير عادلانه است.محمد ازمجازات قاتل يك زن حامله وطفل بدنيا نيامده چشم پوشي مي كند ،زيرا قاتل گفته كه مقتول به پيامبر دشنام داده است.

(اعراب با كنيزان بدون ازدواج هم خوابه مي شدند. قران اين سنت را تاييدكرد .احزاب/52: بعد از اين هيچ زني برتوحلال نيست ونيز زني به جايشان اختياركردن،هرچندتواز زيبايي او خوشت آيد،مگر زناني كه به غنيمت بدست تو افتد.
نسا/24:نيز زنان شوهر دار برشما حرام شده اند مگر انانكه به تصرف شما در امده اند.
محمد خود نيز باماريه كنيز حفصه بدون ازدواج هم خوابه شد)

بخشيدن قاتل بخاطر اين كه قاتل گفته، مقتول به پيامبر دشنام داده غير قابل قبول است.اگر قاتل براي نجات خود از مجازات دروغ گفته باشد چه؟ اين داستان درباره عدالت محمد چه مي گويد؟درطول 1400 سال چند مرد با استناد به اين حديث از مجازات كشتن زنان بي گناهشان فرار كرده اند؟
يكي ديگر.سنن ابوداوود/كتاب 38 حديث4349:
علي بن ابوطالب روايت مي كند:يهوديي به پيامبر دشنام داد.مردي بااوگلاويز شد تا اورا كشت .محمد اعلام كرد كه او خون بها ندارد.
اين اسان نيست كه اين داستان ها راكسي بخواند وتكان نخورد.اين غيرقابل قبول است كه اين داستانها ساختگي باشند .چرا مؤمنين،كه مي كوشند پيامبر را مهربان وبا ترحم نشان دهند، براي پيامبرشان اين داستانها را ساخته اند كه اورا حاكمي بي رحم نشان مي دهد؟

من ديگر نمي تواستم اين رفتار ظالمانه را باكساني كه اسلا م را نياورده اند،بپذيرم. ايمان يك امر شخصي است.من ديگر نمي توانستم بپذيرم كه مجازات كساني كه به اسلام انتقاد دارند مرگ است.ببينيد محمد باكساني كه ايمان نمي آوردند چگونه رفتار مي كرد.
سنن ابوداوود/كتاب 38 حديث 4359:
عبدالله ابن عباس روايت مي كند: مجازات، كساني كه با خدا وپيامبرش مي جنگند وبا نيرو وقدرتشان درزمين شرارت مي كنند، اعدام،مصلوب كردن،يا بريدن دست وپا از جهت مخالف(مثلا دست راست وپاي چپ)،ويا تبعيد (بيشترين بخشش در مورد مشركين ) است.حتي اگر قبل از دستگيري توبه كنند اين مانع اجرا مجازاتي كه شايسته آنند نمي شود.

چگونه پيامبر خدا انسان هايي كه درمقابل پذيرش او مقاومت مي كنند مصلوب يا ناقص العضو مي كند؟آبا اين چنين شخصي مي تواند پيامبر خدا باشد؟چه بهتر بود كه او مردي اخلاقي تر وداراي شهامت اخلاق و تحمل مسؤليت بود.
من اين حقيقت را نمي توانم بپذيرم كه محمد در يك روز 900 يهودي را كه در حمله اي كه خود شروع كرده بود اسير وسپس قتل عام كرد.
سنن ابوداوود كتاب38 حديث4390
عطيه القريضي روايت ميكند: من درميان اسيراني بودم كه از بني قريضه دستگير شده بودند.انها مارا آزمايش مي كردند هركس موي زهارش در آمده بود مي كشتند و هركس در نيامده بود نمي كشتند .من موي زهارم در نيامده بود مرا نكشتند.

هم چنين من اين روايت را تكان دهنده يافتم
سنن ابوداوود كتاب38 حديث4396:
جابر بن عبدالله روايت مي كند: دزدي را نزد پيامبر آوردند فرمود اورا بكشيد.گفتند يا رسول الله او مرتكب دزدي شده.پس فرمود:دست اورا ببريد.پس دست راستش را قطع كردند.بار ديگر همان دزد را نزد پيامبر آوردند فرمود او را بكشيد گفتند يا رسول الله او مرتكب دزدي شده پس فرمود پاي اورا قطع كنيد.پاي چپش را قطع كردند.بار سوم اورا نزد پيامبر آوردند فرمود او را بكشيد گفتند يا رسول الله او مرتكب دزدي شده پس فرمود دست اورا قطع كنيد.دست چپش را قطع كردند.بار چهارم او را نزد پيامبر آوردند فرمود او را بكشيد گفتند يا رسول الله او مرتكب دزدي شده پس فرمود پاي اورا قطع كنيد.پس پاي راستش را قطع كردند
بار پنجم او را نزد پيامبر آوردند فرمود او را بكشيد .بنابراين ما اورا برديم وكشتيم واوراكشيده ودر چاهي انداختيم وروي او سنگ ريختيم.

بنظر مي رسد محمد قبل از شنيدن قضيه حكم مي كرده است.وهم چنين با قطع دست يك دزد هيچ راهي غير از گدايي براي او نمي ماند.همچنين با بدنام شدن بعنوان يك دزد مردم از او متنفر مي شوند.وتنها راه امرار معاش براي او دزدي مي ماند.

بعد از سالها زندگي درغرب و ديدن انسانيت ومهرباني از پيروان ديگراديان يا بي دينان كه مرا دوست مي داشتند ومرا بعنوان دوست مي پذيرفتند و مرا در قلب وزندگيشان جاي مي دادند ديگر نمي توانستم بپذيريم كه اين احكام كه در قران آمده سخنان خدا هستند.
مجادله/22:
نمي يابي مردمي را كه به خدا وروز قيامت ايمان آورده اند ولي با كساني كه با خدا وپيامبرش مخالفت مي ورزند دوستي كنند هرچند آن مخالفان پدران يا برادران يا فرزندانشان يا قبيله انها باشند
ال عمران/118-120:
اي كساني كه ايمان اورده ايد،دوست وهمرازي جزهم كيشان مگيريد،كه ديگران از هيچ فسادي در حق شما كوتاهي نمي كنند و خواستار رنج شمايندو كينه توزي از گفتارشان اشكار است و ان كينه كه در دل دارند بيشتر از انست كه بر زبان مي اورند. آيات را برايتان اشكار كرديم اگر عاقل باشيد.
اگاه باشيد شما انانرا دوست داريد وانان شمارا دوست ندارند.شما به همه اين كتاب ايمان اورده ايد .چون شما را ببينند گويند :ايمان اورده ايم چون به خلوت روند از كينه انگشت بدهن مي گزند .بگو بميريد هر اينه خدا انچه در دل داريد اشكار مي كند
اگر خيري بشما رسد اندوهگين شوند واگر مصيبتي رسد شاد شوند اگر برد بار باشيد از مكرشان در امانيد كه خدا برهمه چيز احاطه دارد.
مايدة/51:
اي كساني كه ايمان آورده ايد يهود ونصارا را به دوستي نگيريد .انان دوستان همديگرند.هركس از شما انها را به دوستي گيرد در زمره انهاست وخدا ستمگران را راهنمايي نمي كند.

من گفته هاي بالا را بي پايه يافتم.شاهد من بحران بوسني و كوسوو است؛زماني كه كشورهاي مسيحي براي آزادي مسلمانان با يك كشور مسيحي جنگيدند.تعداد زيادي دكتر يهودي داوطلبانه به پناهندگان كوسوو كمك مي كردند.عليرغم اين حقيقت كه در جنگ دوم جهاني مسلمانان البانيايي طرف هيتلر را گرفتند واورا در كشتار همگاني يهود كمك كردند.برمن معلوم شده است كه مسلمانان بوسيله انسان هايي كه پيامبر ما از ما خواسته كه از انها نفرت داشته باشيم ،خود را از ازانها جدا كنيم،انها را بزور براه خود بياوريم ويا انها را بكشيم يا مطيع خود كنيم واز انها جزيه بگيريم،پذيرفته شده اند.چه احمقانه است!چه رقت انگيز است!چقدر غير انساني است!تعجب نيست كه اين همه نفرت غير قابل باور از غرب ويهود در ميان مسلمانان وجود دارد.اين محمد بود كه تخم كينه ونفرت وبي اعتمادي از غير مسلمين را دردل پيروانش كاشت.مسلمانان با اين همه پيام نفرت كه از زبان خدا در قران است چگونه مي توانند با ديگر مليت ها معاشرت كنند؟

بسياري از مسلمانان به كشورهاي غير مسلمان مهاجرت كردند وبا آغوش باز پذيرفته شدند. بسياري وارد سياست شده وجزء نخبگان حاكميت شدند. ما از تبعيض در كشورهاي غير مسلمان رنج نمي بريم .ا ما ببينيد پيامبر خدا در مورد رفتار با غير مسمانان وقتي ما در اكثريت هستيم چه مي گويد:
توبه/29:
با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمي اورند و چيزهايي كه خدا وپيامبرش حرام كرده اند برخود حرام نمي كنند و دين حق را نمي پذيرند جنگ كنيد تا انگاه كه به دست خود در عين مذلت جزيه بدهند.
همچنين اين ايات را مغاير با وجدان يافتم .من همه انساتها را دوست دارم و ارزو دارم دراين دنيا همه خوشحال باشند و در دنياي ديگر بخشيده شوند.اما پيامبر بمن امر مي كند كه براي غير مسلمين حتي اگر پدر و مادر من باشند و مرا دوست داشته باشند ، طلب بخشش نكنم.

توبه/119
اين براي پيامبر ومومنين شايسته نيست كه براي مشركين طلب بخشش كنند حتي اگر خويشاوندشان
باشند.....
قران و احاديث پر از اين گونه آيات ظالمانه است كه براي من دليل روشني براين است كه محمد پيامبر نيست بلكه رهبر يك آيين افراطي است.فشار آوردن به مردم كه خويشاوندانشان راتقبيح كنند كار ايين هاي
افراطي است.اويك شارلاتان بود كه اشكارا و با قدرت دروغ مي گفت ومردمان ساده ان عصر او را باور مي كردند.بعد نسلهاي بعد اين دروغ هارا منتقل كردند.فيلسوفان ونويسندگان پرورش يافته دراين جو دروغ و خوش ظاهر،انها را زينت داده وبه انها اعتبار دادند.اما وقتي به اصل اين مذهب رجوع مي كني و قران و احاديث را مي خواني ، متوجه مي شوي انها غير ازمقداري ياوه گويي چيزيي نيستند. مولوي رومي يك عارف وشاعر بزرگ بود. او سعي كرد كه به اسلام معني عارفانه ، كه فاقد آن بود، بدهداما آنچه مولوي مي گويد افكار مولوي است.قران فاقد معاني عرفاني است.ايين وعقيده محمد كاملا بنيادگرايانه است.چرا مولوي،
عطار سهروردي وديگر عارفان سعي مي كردند به آايات بي معني قران معناي عارفانه دهند چون بعنوان فرزندان اسلام تربيت شده بودند.از طرف ديگر ، برخلا ف اغلب متفكرين مكتب عقلا ني (راسيوناليست ها)مانند رازي ،نمي توانستند عليه اسلام اظهار نظر كنند ، چون اسلام در ضمير ناخود آگاهشان بود.هيچ چيز از بريدن از اسلام برايشان سخت تر نبود.اين در حقيقت قوي ترين مخدر است اگر از ايام طفوليت در يك شخص نهادينه شود. براي مغز هاي بزرگ اين مردم باهوش غير ممكن بود كه وجه خاكي قران را بپذيرند.بنابر اين مي كوشيدند براي ايه هاي بي معني قران معاني ديگري پيدا كنند.اينگونه انها مذهبي جديد بوجود آوردند كه با انچه محمد فكر مي كرد متفاوت بود.اين مذهب براي عقل هاي انها دلپذيرتر بود.
بنابرين ما دو نوع اسلام داريم.يكي اسلامي كه سعي شده به ان معاني عارفانه داده شود واسلام ديگري كه هر نوع تفسير برآيات رارد مي كند. اغلب مسلمانان از اين نوع اسلام كه بوسيله وهابيون سعودي تبليغ
مي شود ، پيروي مي كنند . البته تعداد بي شماري فرق گوناگون اسلامي وجود دارند كه هركدام ايات قران را طبق تمايل وهوس خود تفسير مي كنند وديگران را مرتد و رافضي مي خوانند وبراي قبولاندن عقايد حقه
خود در باره اسلام ناب بديگران، مبارزه وجنگ راه مي اندازند.
بهر حال اسلام حقيقي اسلامي نيست كه فلاسفه وعرفاء استنتاج كردهاند ،بلكه اسلام حقيقي ان چيزي است كه در قران است وبنياد گايان وتروريست هاي اسلامي مي گويند.اسلام واقعي حقوق زنان را ناديده مي گيرد، به مرد اين اجازه را مي دهد كه زنانش را كتك بزند، براي اقليت هاي غير مسلمانان جزيه مقرر
مي كند ،مي خواهد با مطيع كردن غير مسلمانان بر دنيا مسلط شود وفرمان جهاد وكشتار غير مسلمانان را تا پيروزي كامل اسلام در جهان مي دهد.
جدايي من از دين اسلام بخاطر رفتار بد مسلمانان نيست بلكه بخاطر آموزش هاي بد كتاب مقدس وبنيانگزار ان است. بسياري از جنايات وظلم هايي كه با خشونت توسط مسلمين طي قرن هاي متمادي انجام شده بسسب آموزش هاي قران وسنت بوده است.بدين علت من اسلام را بخاطر اعمالي كه مسلمين انجام مي دهند محكوم مي كنم. هر نوع تلاش براي انساني كردن ا سلام وقت هدر كرد ن است .وقران مانعي هرراه هر نوع رفرم است.دشمن اسلام است وان هدف حمله من است.با اينكه من مي دانم مورد كينه بنياد گرايان قرار دارم و زندگيم در خطر است ،به مبارزه خود ادامه مي دهم.زيرا مي دانم با ريشه كردن اسلام ما مي توانيم دنيا را ازخطر فاجعه اي كه دور سر ما است وممكن است از جنگ اول و دوم جهاني فاجعه بارتر باشد جلو گيري كنيم.نابودي اسلام آوردن صلح، انسانيت ، دمكراسي ، مد نيت وكاميابي ده دنياي مسلمانان است.

برگرفته از سايتwww.secularislam.org نوشته :علي سينا

ترجمه:هاني اياپير

Comments:
درابتدا باید بهتون بگم که شما هنوز قدرت درک در آیات قرآنی رو ندارید.به صورتی که قرآن در آن واحد خبر از کذشته وحال وآینده می ده.
my email addrees=behshad_84@yahoo.com
من باز هم مطالبتون رو می خونم وشاید که یه منبع اطلاعات برام باشه.
 
با سلام و عرض ادب
من بیش از ده سال است که مشغول تحقیق در باب درستی ادیان از جمله اسلام هستم ـ البته به خاطر مشکلات زندگی بصورت منقطع بوده است ـ آنچه شما مرقوم فرموده اید استدلال نیست، و اگر می شد چنین استدلال نمود براحتی می توانستیم تمامی ادیان را محکوم کنیم و برای همیشه بشر را از خیر و یا شر مفهوم دین نجات داده و به خداپرستی بر مبنای درک بشری روی آوریم. متاسفانه و یا خوشبختانه به این راحتی نیست.
در آخر عجالتا یادآوری می کنم که در مقابل روایات و نشانه هایی که نوشته اید تعداد بسیار بیشتری در جهت بیان مهربانی، انسان دوستی و مهرورزی پیامبر اسلام وجود دارد و نیز اینکه در استشهاد و یا استفسار قرآنی نمی توان آیه به آیه جلو رفت. حتی شاید در مواردی تجمیع دو و یا بیشتر از سوره ها لازم باشد.

موفق تر از همیشه باشید

ارادتمند ـ روستا
 
با سلام لطفا ادرس ایمیلتان را به من بدهید تا یک مقاله در مورد دین برایتان ارسال کنم .اگر مایل هستید.با امید پیروزی عقل بر جهل و مهر بر خشم و عشق ابدی بر کینه ازلی
 
اين طور كه معلوم هست، ايشان خيلي هم با تفكر به دين اسلام نگرويده بودند. نشانه‌هاي آن اين است كه مثلا گفتند كه پيامبر بدون اين كه مطمئن بشند از كاري كه شده و صرفا بر اساس حرفي كه زدند حكمي رو فرمودند. در صوتي كه اگر به اصول دين درست فكر كرده بودند، بايد از اصول و كمي تفكر نتيجه مي‌گرفتند كه حتما از صحت اين حرف و حكم مربوطه يقين داشتند كه اين حرف را زدند و البته كه اين حكم نيز حكم شخصي نيست و حكم خداست. و نكته‌ي ديگه‌اي كه مي‌تونه دامن هر كسي را بگيرد آن است كه قرآن را تكه تكه مطالعه كند و از آن نتيجه بگيرد. چنان چه خيلي جاها سخن حضرت حق تعالي با عده‌اي خاص و يا صرفا پيامبر و زمان پيامبر است، مثلا خيلي جاها وقتي صحبت از يهود است منظور يهوديان زمان پيغمبر است و اصولا به نظر مي‌رسد كه خوب است به تفاسيري كه قرآن را بر اساس قرآن تفسير كرده‌، مانند تقسير الميزان، مراجعه كرد. من شخصا با موارد زيادي از منتقدين اسلام مواجه شدم كه اشكالي وارد كردند و گواهشون چنين آياتي هست.
(البته ايشان علاوه بر اين‌ها متاسفانه معني بعضي از آيات رو اشتباه گفتند)
در زير لينكي به ترجمه تفسير الميزان بر روي وب مي‌دم:
http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/t_almizan/almizan.html
 
از بین بردن اسلام در منطقه ممكن نیست چرا كه قدرت دولتی و نظامی دست مسلمانان است و بدتر از همه مسئله مسلمانی و اسلام با سرمایه و بازار گره خورده است بازرا در راس حفظ اسلام همیشه قرار داشته و دارد بنابراین اگر در فكر نابودی اسلام هستید پایه های قوی اجتمائی و اقتصادی انرا باید نشانه رفت وگرنه با مردم عادی مسلمان در گیر می شوید و كار باین سادگی نیست
 
Make no mistake: Our mission at Tip Top Equities is to sift through the thousands of underperforming companies out there to find the golden needle in the haystack. A stock worthy of your investment. A stock with the potential for big returns. More often than not, the stocks we profile show a significant increase in stock price, sometimes in days, not months or years. We have come across what we feel is one of those rare deals that the public has not heard about yet. Read on to find out more.

Nano Superlattice Technology Inc. (OTCBB Symbol: NSLT) is a nanotechnology company engaged in the coating of tools and components with nano structured PVD coatings for high-tech industries.

Nano utilizes Arc Bond Sputtering and Superlattice technology to apply multi-layers of super-hard elemental coatings on an array of precision products to achieve a variety of physical properties. The application of the coating on industrial products is designed to change their physical properties, improving a product's durability, resistance, chemical and physical characteristics as well as performance. Nano's super-hard alloy coating materials were especially developed for printed circuit board drills in response to special market requirements

The cutting of circuit boards causes severe wear on the cutting edge of drills and routers. With the increased miniaturization of personal electronics devices the dimensions of holes and cut aways are currently less than 0.2 mm. Nano coats tools with an ultra thin coating (only a few nanometers in thickness) of nitrides which can have a hardness of up to half that of diamond. This has proven to increase tool life by almost ten times. Nano plans to continue research and development into these techniques due to the vast application range for this type of nanotechnology

We believe that Nano is a company on the move. With today�s steady move towards miniaturization we feel that Nano is a company with the right product at the right time. It is our opinion that an investment in Nano will produce great returns for our readers.

Online Stock trading, in the New York Stock Exchange, and Toronto Stock Exchange, or any other stock market requires many hours of stock research. Always consult a stock broker for stock prices of penny stocks, and always seek proper free stock advice, as well as read a stock chart. This is not encouragement to buy stock, but merely a possible hot stock pick. Get a live stock market quote, before making a stock investment or participating in the stock market game or buying or selling a stock option.
 
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog
 
با سلام خدمت جناب آفتاب تابان
نوشته هايتان را ديدم.
به بحث هاي مذهبي با افرادي كه از روي تعصب صحبت نمي كنند بسيار علاقمندم.
مذهب موضوع مورد علاقه ي من است كه متاسفانه در ايران اين امكان بسيار كم ميسر مي شود. اما از شما كه خود اين مسير را رفته ايد (قضاوت در مورد اديان با مطالعات آزاد و بدون جهت گيري) انتظار دارم كه خود به متعصبي جديد تبديل نشويد. اميدوارم همانگونه كه توانستيد با مطالعه ي اسلام از ديدگاه ديگري غير از ديدگاه درون ديني به نتايجي برسيد، حال كه خود را خارج از اين دين احساس مي كنيد در مورد آن منصف باشيد.
به اميد بحث هاي مفصل تر .
در صورت تمايل خوشحال مي شوم كه سري هم به وبلاگ من (http://www.khakeman.blogfa.com/)بزنيد. فعلا در مورد مذهب مطلبي ندارم ولي قصد دارم تا بعد از اين بيشتر به اين مقوله بپردازم.
 
ba arze lanat bar shoma ..
be nazare man behtar nist be jaye in harfhaye moft ke khodet ham midooni akharesh atishe jahaname ,va in tahrif hai ke too ghoran bordi ,beshini tobe koni dar pishgahe khoda va eteraf koni baraye khoda ke GOH ziadi khordi harchand khoda khodesh midoone ke ta che andaze GOH khordi ke in harfa ro neveshti.
boro ...boro va tobe kon hamana ke khodavand tobe konandegan ra doost darad.
 
من هم مسلمان بودم

http://roodi.persiangig.com/image/r00d.nomuslem.jpg
 
با توجه به اینکه در اسلام قانونی هست به نام ارتداد و از دین برگشتن، که در واقع میگوید حکم کسانی که به دین اسلام ایمان میآورند و سپس از دین برمیگردند اعدام است، حضرت آقای سینا این فکرهارا قبل از اینکه مسلمان شوند باید میکردند و توجه کافی مبذول میداشتند و با فکر و اندیشه ی کافی اسلام میآوردند یا اصلا مسلمان نمیشدند. حال که مسلمان شده اند، آنهم با سالها تحقیق و بررسی، دیگر غلط میکنند که میآیند و علیه دین تبلیغات میکنند. دینی که برای اینکه کسی بدون تفکر واردش نشود، برای از دین برگشتگان حکم اعدام میگذارد مسلما دینی است که احکامش کامل است و نمیخواهد کسی بدون تفکر واردش شود.
 
با درود به شما هموطن گرامی
گروه هواداران کانال یک برای تحقق اهداف مبارزاتی خود و همچنین برای هرچه نزدیکتر شدن و هماهنگ تر شدن وب نویسان و فعالین سیاسی در قدم نخست قصد بر خورداری از اعلام حمایت 1000 وب نویس را دارد .

توجه :
1- هدف ما در درجه ی اول اتحاد بین وب نویسان مخالف رژیم سرکوبگر ولایت فقیه هست

2- در درجه ی دوم حضور یکپارچه و هماهنگ ،اطلاع رسانی گسترده در اعتراضات و تجمعات اینترنتی و یکصدا شدن است که این می تواند به صورت شرکت در نظر سنجی ها مثل پتیشن خلیج فارس-جمهوری اسلامی آری یا خیر- و بسیاری موارد دیگر باشد .....

3- این تارنگار مورد حمایت شبکه مبارز ماهواره ای کانال یک هست که با تشکیل این تشکل متحد در عرصه اینترنت بین وب نویس های مبارز، می توان همکاری متقابلی بین هم صورت بگیرد که نتیجه ای مضاعف در این عرصه مبارزاتی علیه رژیم سرکوبگر ولایت فقیه خواهد داشت

از تمامی کسانی که به قدرت اتحاد و یکی شدن ایمان دارند تقاضا میشود که ما را در این کار یاری رسانند

(((((( توجه ))))))

(( برای اطلاعات بیشتر و پیوستن به ما به تارنگار هواداران کانال یک مراجعه کنید ))
آدرس تار نگار هواداران کانال یک : http://channelone-fan2.blogspot.com/

از شما هموطن گرامی دعوت به عمل آمده است
منتظر حضور سبزتان هستیم.

جهت همکاری بیشتر این متن را برای دیگر تارنگاران ازادی خواه ارسال کنید
با سپاس.
 
http://iranasreroshangari.blogspot.com/

جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ با بهرام مشيري _ موضوع : نقد تعاليم و احكام اسلامي
تاريخ : شنبه
5 _February _2011
16_Bahman _1389
ساعت : 10 شب به وقت ايران

مسنجر پالتاك
اتاق : ايران عصر روشنگري
———————–
IRAN Asre Roshangari
Category : Asia
Subcategory : Iran
———————-
جهت دانلود مسنجر پالتاك از لينك زير استفاده نماييد
http://www.paltalk.com/
سايت رسمي استاد بهرام مشيري
http://www.bahrammoshiri.com/
جهت اطلاعات بيشتر يا تمايل به شركت در پرسش و پاسخ لطفا با ايميل زير تماس بگيريد
Email : iranasreroshangari@gmail.com
————
بهرام مشیری در سال 1970 میلادی به امریکا سفر نمود. وی دارای مدرک فوق لیسانس در علوم مواد و مهندسی شیمی می باشد. قبل از انقلاب اسلامی ایران, بهرام مشیری در ارتش فعالیت نموده و با توجه به اشتیاق و علاقه شدید به تاریخ و فرهنگ ایران, به مطالعات عالی در این زمینه نیز ادامه داد

در یکی از کتاب های خود “از آتن تا هیروشیما”, بهرام مشیری به کشف پدیده فیزیک اتومی و دلالت بر مصیبت های وارده در هیروشیما و ناکازاکی می پردازد. وی در حال انتشار و تکمیل کتاب دیگری بنام “دو مصیبت, دو بازتاب” می باشد که به بررسی جنگ های مغول و عرب در ایران و بازتاب آنان در دنیای کنونی می پردازد
او پس از تأسیس تلویزیون‌های ماهواره‌ای ایرانی، که در سراسر جهان پوشش تصویری دارند، برنامه‌ای را به نام سرزمین جاوید آغاز کرد. این برنامه دوشنبه شب ساعت یازده، چهارشنبه صبح ساعت هشت، چهارشنبه شب ساعت یازده و شنبه صبح ساعت هشت «به وقت ایران» از تلوزیون پارس پخش می‌شود. هم‌اکنون برنامه‌های بهرام مشیری از طریق رادیو، تلویزیون، و اینترنت در اختیار مخاطبان قرار
 
من دکتر محمد صالح ولیدی و استاد رشته حقوق دانشگاه آزاد هستم و این اراجیف را قبول ندارم چرا که همه این حرفها را ضد انقلابها و کفار اصلاح طلب جنبش کثیف سبز میگویند. شما باید به حرف امام خامنه ای گوش کنید وگرنه سزاوار مجازات هستید.
 
نوش آفرین
من واقعا برای شما متاسف هستم
مطمئن هستم که شما با دید باز مطالعه نکردید .منم مثل شما نخواستم کور کورانه دین راسلام را پذیرا باشم بلکه با مطالعه به تحقیق در خصوص همه ادیان پرداختم و حتی یکسال به هندستان رفتم تا ادیان هندو را هم بشناسم.اولا مطالب شما همه از کتب اهل سنت هست که با کتب اهل تشیع در اصول فرق دارددوما شما در ایات قران بایستی بن تفاسیر آن مراجهع کنید و قبل و بعد ایه هم نکات فراوانی است/سوما در خصوص روایات اسلامی میدانید که همه روایات ساختگی است و اصل روایت موضعی است که باید توسط اهل آن بررسی شود وحتی یک دانشگاه بنام داشنگاه حدیث فقط در این مرد ساخته شده است.
چهارما بنده که در امریکا هستم دهها تن از دوستانم که مسیحی و یا یهودی و حتی چند لائیک بودن با مطالعه قران و نهج بلاغه دیدشان به اسلام عوض شود .بخصوص اینکه اسلام حرمت بسیار زیادی برای زن قائل است.شمت فردی هستید که سا تحقسقتان اشتباه بوده و یا قشنگ فکر نکرده اید.موفق باشید
 
نوش آفرین
من واقعا برای شما متاسف هستم
مطمئن هستم که شما با دید باز مطالعه نکردید .منم مثل شما نخواستم کور کورانه دین راسلام را پذیرا باشم بلکه با مطالعه به تحقیق در خصوص همه ادیان پرداختم و حتی یکسال به هندستان رفتم تا ادیان هندو را هم بشناسم.اولا مطالب شما همه از کتب اهل سنت هست که با کتب اهل تشیع در اصول فرق دارددوما شما در ایات قران بایستی بن تفاسیر آن مراجهع کنید و قبل و بعد ایه هم نکات فراوانی است/سوما در خصوص روایات اسلامی میدانید که همه روایات ساختگی است و اصل روایت موضعی است که باید توسط اهل آن بررسی شود وحتی یک دانشگاه بنام داشنگاه حدیث فقط در این مرد ساخته شده است.
چهارما بنده که در امریکا هستم دهها تن از دوستانم که مسیحی و یا یهودی و حتی چند لائیک بودن با مطالعه قران و نهج بلاغه دیدشان به اسلام عوض شود .بخصوص اینکه اسلام حرمت بسیار زیادی برای زن قائل است.شمت فردی هستید که سا تحقسقتان اشتباه بوده و یا قشنگ فکر نکرده اید.موفق باشید
 
نوش آفرین
من واقعا برای شما متاسف هستم
مطمئن هستم که شما با دید باز مطالعه نکردید .منم مثل شما نخواستم کور کورانه دین راسلام را پذیرا باشم بلکه با مطالعه به تحقیق در خصوص همه ادیان پرداختم و حتی یکسال به هندستان رفتم تا ادیان هندو را هم بشناسم.اولا مطالب شما همه از کتب اهل سنت هست که با کتب اهل تشیع در اصول فرق دارددوما شما در ایات قران بایستی بن تفاسیر آن مراجهع کنید و قبل و بعد ایه هم نکات فراوانی است/سوما در خصوص روایات اسلامی میدانید که همه روایات ساختگی است و اصل روایت موضعی است که باید توسط اهل آن بررسی شود وحتی یک دانشگاه بنام داشنگاه حدیث فقط در این مرد ساخته شده است.
چهارما بنده که در امریکا هستم دهها تن از دوستانم که مسیحی و یا یهودی و حتی چند لائیک بودن با مطالعه قران و نهج بلاغه دیدشان به اسلام عوض شود .بخصوص اینکه اسلام حرمت بسیار زیادی برای زن قائل است.شمت فردی هستید که سا تحقسقتان اشتباه بوده و یا قشنگ فکر نکرده اید.موفق باشید
 
نوش آفرین
من واقعا برای شما متاسف هستم
مطمئن هستم که شما با دید باز مطالعه نکردید .منم مثل شما نخواستم کور کورانه دین راسلام را پذیرا باشم بلکه با مطالعه به تحقیق در خصوص همه ادیان پرداختم و حتی یکسال به هندستان رفتم تا ادیان هندو را هم بشناسم.اولا مطالب شما همه از کتب اهل سنت هست که با کتب اهل تشیع در اصول فرق دارددوما شما در ایات قران بایستی بن تفاسیر آن مراجهع کنید و قبل و بعد ایه هم نکات فراوانی است/سوما در خصوص روایات اسلامی میدانید که همه روایات ساختگی است و اصل روایت موضعی است که باید توسط اهل آن بررسی شود وحتی یک دانشگاه بنام داشنگاه حدیث فقط در این مرد ساخته شده است.
چهارما بنده که در امریکا هستم دهها تن از دوستانم که مسیحی و یا یهودی و حتی چند لائیک بودن با مطالعه قران و نهج بلاغه دیدشان به اسلام عوض شود .بخصوص اینکه اسلام حرمت بسیار زیادی برای زن قائل است.شمت فردی هستید که سا تحقسقتان اشتباه بوده و یا قشنگ فکر نکرده اید.موفق باشید
 
Post a Comment


02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM