--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Tuesday, July 13, 2004
 
حدود يك ماه قبل وبلاگ ديگر من ( http://fardabaou.persianblog.com ) مسدود شد واخيرا فهميدم كه اين وبلاگ همراه357 سايت ديگر با حكم دادستاني مسدود شده است .
اين موضوع اوج درماندگي جمهوري اسلامي را نشان ميدهد02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM