--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Wednesday, September 03, 2003
 
معجزات علمی قرآن!
(بخش نخست )

سوره الاحزاب آيه 71 :
« ما بر آسمانها و زمين و کوههای عالم ارض امانت کرديم همه از تحمل آن امتناع کردند و انديشه کردند تا انسان بپذيرفت و انسان هم بسيار نادان و ستم کار بود
در اين آيه محمد و يا خدای او مدعی می شود که امانتی را خداوند به زمين و کوه و آسمان عرضه می کند ولی آنها می انديشند و می بينند قبول اين امانت مسئوليت سنگينی را بدنبال خواهد داشت لذا از قبول آن خود داری می کنند و در نهايت اين انسان احمق اين مسئوليت را می پذيرد!
1) کوه و زمين دو چيز جدا از هم نمی باشند و در واقع کوه جزيی از زمين است و لذا قرار دادن کوه و زمين در کنار هم و بعنوان دو وجود جدا از هم اشتباه است.
2) اينکه کوه و يا زمين و يا آسمان چگونه فکر می کند در حالی که می دانيم محل تفکر اندامی مانند مغز است(و انسان بواسطه همين فکر از موجودات ديگر متفاوت است) از معجزات قرآن است. بزودی دانشمندان اندامی مانند مغز را در کوه و زمين و آسمان کشف خواهند نمود و بردرستی قرآن اقرار خواهند کرد!!!
اينکه چکونه به موجودات بی جان پيشنهادی داده می شود و آنها فکر کرده و پيشنهاد خدا را رد می کنند را چگونه می توان توجيه کرد؟ واقعاً يک کوه چگونه می تواند فکر کند؟!
3)ماهيت اين امانت هم جدآ جای سوال دارد. در آيه بعدی کمی در مورد اين امانت توضيح داده می شود:
در آيه 73 آمده است « اين عرض امانت برای اين بود که خدا مرد و زن منافق و مرد و زن مشرک همه را به قهر و عذاب گرفتار کند و از زن و مرد مومن در گذرد
آيا شما می توانيد يک ارتباط منطقی بين اين مسئوليت و کوه و زمين و آسمان برقرار کنيد.
4) درانديشه 1500 سال قبل محمد کل دنيا به آسمان و زمين تقسيم می شد، لذا بهمين دليل او زمين و آسمانها را هم عرض قرار داده است در اين مورد بعدآ بيشتر بحث خواهيم نمود .02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM