--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Friday, September 05, 2003
 
معجزات علمی قرآن
( قسمت دوم )

ابتدا آسمان خلق شد يا زمين ؟

در سوره بقره آيه 29 خدا می گويد :
« او خدايی است که همه موجودات زمين را برای شما خلق کرد سپس به خلقت آسمان نظر گماشت

در سوره فضلت آيه های 9 الی 12 به جزئيات خلق زمين اشاره شده و بار ديگر تأکيد شده که ابتدا خداوند زمين را آفريد . اما در سوره النازعات آيه های 27الی 30 می خوانيم آسمان را ابتدا بس بلند و محکم آفريد سپس زمين را بگسترانيد!

1) اگر قول اول و دوم را بپذيريم سوال اين است که اگر ابتدا زمين را آفريد زمين را در کجا قرار داد؟ می دانيم زمين سياره ای کروی است در فضا واقع در منظومه شمسی. چگونه ممکن است ابتدا زمين آفريده شده باشد و بعد آسمان و بعد خداوند زمين را در فضا قرار داده باشد؟!
2) امروزه حتی کودکان هم در مورد انفجار بزرگ (بيگ بنگ) کمابيش اطلاعاتی دارند. می دانيم تمامی جهان پس از انفجار بزرگ بوجود آمده و از آن زمان تا کنون همچنان در حال انبساط است. لذا اينکه ابتدا زمين خلق شده باشد ناشی از تصور علمی 1500 قبل است!
3) در سوره النازعات علیرغم تناقضی که با دو آيه قبلی دارد اشاره به اين موضوع دارد که زمين گسترده شده است بعبارت ديگر مسطح است که خود اشتباهی ديگر است .
بنابر همانطور که می بينيم هر سه سوره در مورد بوجود آمدن زمين وجهان دارای اشتباه و تناقض با هم می باشد .

از بين بردن قوم عاد

در مورد قوم عاد محمد چندين بار دچار تناقص گويی می شود و در سه مرتبه که از عذاب آنها صحبت می کند هر بار موضوع را متفاوت از بار قبل بيان می کند. آيا خداوند او فراموش کرده بوده است که در دفعه قبل چه گفته است؟! در سوره القمر آيه 19:« انا اَرسَلنا عليهم ريحا صرصرا فی يوم نخس مستمر»
يعنی: « تند بادی در يک روز نحس قوم عاد را از بين برد.»
در اينجا واژه "يوم" به معنای "يک روز" بکار رفته است، يعنی "کل قوم عاد در يک روز از بين می رود" ولی همين خدا در سوره فصلت آيه 16 تأکيد می کند: « فارسلنا عليهم ريحا صرصرا فی ايام نحسات
يعنی: « تند بادی در چندين روز قوم عاد را از بين می برد!»
اين آيه با آيه مربوط در سوره القمر کاملآ منافات دارد، اما جالب اينکه دوباره محمد در بار ديگری که از عذاب اين قوم ياد می کند هر دو سوره را فراموش کرده بوده و اينچنين می گويد : "سوره الحاقه آيه های 6 الی 8 به اين موضوع اشاره دارد که قوم عاد در هفت شب و روز از بين می برد!"
در اين آيه واژه ليال ( شبها ) نيز در کنار ايام ( روز ها ) بکار برده و مدت آن را هم ذکر می کند. در اين سوره به شب هم اشاره می کند در حالی که در سوره های قبل فقط از کلمه ايام استفاده شده بود.
__________________________
توضيح:
1) اسامی سوره ها را بر خلاف ميلم با همان نام عربی نوشته ام تا مراجعه به آن آسانتر باشد.
2) از دوست خوبم افشين زند که هميشه مشوق من است و اين وبلاگ را سر و سامان می دهد بسيار تشکر می کنم.
3) کسانی که مايل به دانستن بيشتر در مورد قرآن و اسلا م هستند مطالعه سايت کافر را توصيه می کنم02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM