--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Sunday, August 03, 2003
 
شان نزول آيه223 از سوره بقره:

در ميان مردم بدوي عرب زمان محمد مردان در رابطه جنسي خود بازنان علاوه بر سكس طبيعي با آنها لواط نيز مي كردند و اين موضوع در آن زمان كاملا رايج بود . زنان مدينه از طريق ام سلمه يكي از زنان محمد در اين باره از او سوال مي كند و پاسخ خدا را چنين مي شنوند:

زنان شما در حكم كشتزارهاي شما هستند پس هرگونه خواستيد به كشتزار خويش در آييد02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM