--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Thursday, August 28, 2003
 
"همسر" يا عجوزه ای پير؟!

ديدگاه محمد نسبت به زنان

در سوره شعرا آيه 169 الی 171 می خوانيم که لوط خطاب به خدا می گويد : "خدايا من و اهل بيتم را از عقاب اين عمل زشت قوم نجات بده " و خدا هم می گويد که "ما اورا با همه اهل بيتش نجات داديم جز پير زن عجوزه ای از بازماندگان!"
و در سوره الاعراف آيه 83 در مورد لوط می گويد : « ما او و همه اهل بيتش را نجات داديم مگر زن او را!»
در سوره هود آيه 81 دوباره در مورد لوط می خوانيم که خدا به لوط می گويد" از اهل بيت خودت جز آن زن کافرت که بايد با قوم هلاک شود يکی را روا مدار که وعده عذاب صبح است."
سوره النمل آيه 57: « لوط را با اهل بيتش بجز زن کافر او که مقتدر بود ميان اهل عذاب باقی بماند را نجات داديم.»

همانطور که می بينيم در سوره شعرا فردی که از قوم لوط نجات نيافت پيرزن عجوزه ای بيش نبود ولی در آيه های بعدی او زن لوط معرفی می گردد. کما اينکه بيان پير زن برای زن لوط در سوره شعرا کمی غير عادی به نظر می رسد و ظاهرآ منظور محمد در اين آيه کس ديگری بوده و محمد در اين سوره در معرفی کردن آن زن دچار اشتباه شده کما اينکه بعد ها مجبور می شود در آيه های ديگر چندين بار تاکيد کند که آن زن همسر لوط بوده است ولی مسلمان اين موضوع را به عنوان يک تناقض در قرآن نمی پذيرند و مدعی هستند او منظور از پير زن عجوزه همان زن لوط بوده است. حتی اگر چنين تصور کنيم با خطاب پيرزن عجوزه برای همسر لوط پيغمبر خدا(!)، بار ديگر به اين نتيجه می رسيم که زنان در ديدگاه محمد ازهيچ مقام و منزلتی بر خوردارنبوده اند .

اما يک نکته ديگر در اين جا قابل تأمل است و آن اينکه در باره موضوع به اين سادگی يعنی اينکه زن لوط يا هر زن ديگری نجات نيافت در چندين جای قرآن تکرار شده است يا مرد عرب کند ذهن بو ده اند و متوجه موضوع نمی شدند که محمد مجبور بوده اين موضوع را در کتابش بارها تکرار کند و يا ايراد از جای ديگری بوده است!02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM