--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Friday, March 14, 2003
 
قرآن و شيعه

گلدزيهر اسلام شناس معروف پس از سالها مطالعه در مورد قرآن معتقد است که: "قرآن كامل خيلى بيشتر از قرآن فعلى بوده است". بطور مثال او اشاره می کند : سوره احزاب (73آيه ) در حالت اوليه خود به اندازه سوره بقره كـه 286 آيه داشته، و سوره نور (64آيه ) در آغاز بيش از يكصد آيه بوده، و سوره حجر (99آيه ) نيز نخست 190 آيه بوده است .
او می نويسد که به تازگى(اوايل قرن بيستم) در كتابخانه بانكيپور هندوستان، نسخه اى از قرآن پيداشده و مشتمل بر سوره هايى مى باشد كه از قرآن عثمانى ساقط گرديده است يكى از آنها سوره نـورين است كه 41 آيه دارد .
ديگرى سوره ای است كـه مشتمل بر هفت آيه بوده و سوره ولايت نام دارد .

منابع او عبارتند از:
كـتاب بيان السعادة فى مقامات العبادة نوشته سلطان محمد فرزند حيدر بيدختى گـنابادى است.
و كـتـاب دوم , تـفـسـيـرى اسـت بـه نـام تفسير على بن ابراهيم بن هاشم قمى .

و اين هم يک سوره ديگر که به عقيده عده ای از قران حذف شده است:
" بسم اللّه ياايها الذين آمنوا آمنوا بالنورين انزلناهما يتلوان عليكم آياتى ويحذرانكم عذاب يوم عـظـيم بان الذين يوفون بعهداللّه ورسوله فى آيات لهم جنات النعيم. واصطفى من الملائكة والرسل وجـعـل مـن الـمـومـنـين اولئك فى خلقه يفعل اللّه مايشاء قد خسر الذين كانوا عن اياتى وحكمى مـعـروضـون .وان عليا من المتيقن ب يا ايها الرسول قدانزلنا اليك آيات بينات فيها من يتوفاه مومنا ومـن يتوليه من بعدك يظهرون ب ولقد آتيناك بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين .وجعلنا لـك مـنـهـم وصـيا لعلهم يرجعون .ان عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الاخرة ويرجو ثواب ربه .قل هل يـستوى الذين ظلموا وهم بعذابى يعلمون."
معنی اش:
"اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به دو نور ايمان بياوريد. آن دو را نازل كرديم كه آيات مان را بر شما بخوانند و شما را از عذاب روزى بزرگ برحذر دارند. آنان كه به عهد خدا و پيامبرش وفا مى كنند در آياتى برايشان بهشت هاى پُر نعمت است و برگزيده از فرشتگان و پيامبران و قرارداد از مومنان، آنان را در خلقش .خدا هرچه بخواهد مى كند. زيـان كردند آنها كه از آيات و حكم من دور گردانده شدند. و على از متقيان است براى پيامبر! ما به سوى تو آياتى روشن نازل كرديم كه در آن است هركس او را در حال ايمان دريابد و هركس ولايت او را بـپذيرد بعد از تو نمايان مى شوند به تو حكم داديم، همانند كسانى كه پيش از تو بودند از پـيـامـبـران. و قـرارداديم براى تو از ايشان جانشينى شايد بازگردند. همانا على در شب قنوت مى گرفت، سجده مى كرد از آخرت مى ترسيد و ثواب پروردگارش را اميدداشت. بگو! آيا مساويند آنها كه ظلم كردند درحالى كه به عذاب من آگاهى دارند.(يکی از کتابهايي که اين سوره در آن نوشته شده است کتاب دبستان المذاهب است )

اما اين هم نظر ابو علی جبايي در مورد قرآن :
ابوعلى جبايى (متوفاى 235هـ ق ) معتقد بود که بسم الله الرحمن الرحيم جزء قرآن نبوده است و عثمان براى جداسازى سوره ها از هم در آغاز هر سوره بسم اللّه را ثبت كرد. و اما كلينى در كتاب حجت اصول كافى فصلی دارد با عنوان باب انه لميجمع القرآن كله الا الائمةللّه وانهم يـعـلـمـو نـ عـلـمه كله. در اين فصل او می نويسد که قرآن را هيچ كس جز امامان للّه جمع نكرده است. آنان به همه قرآن، علم و آشنايى كامل دارند. در همين فصل اين حديث آمده است:
"ما ادعى احد من الناس انه جمع القران كله كما انزل ا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى ا عـلـيـبـنـ ابـى طـالـب والائمة من بعده صلواتالله عليهم."
به اين معنی که: "هيچ كس از مردم ادعا نمى كند قرآن را هـمـان طـور كـه نـازل شـده جمع نموده مگر دروغگو . و قرآن را همان گونه كه خداوند نازل فـرموده ـ جز على بن ابى طالب و پيشوايان بعد از او جمع آورى و حفظ نكرده اند."

سيد جزايری در کتاب انوار نعمانيه می نويسد که در برخى روايات مى خوانيم كه آيه 172 سوره اعراف اين چنين بوده است : "الست بربكم /ومحمد نبيكم وعلي امامكم/ قالوا بلى". معنی اش:" آيا من پروردگار شما نيستم /و محمد پـيامبر شما و على امام شما نيست ؟/ گفتند: آرى!"
اما آن دو جمله را حذف كردند، همچنان كه در آيات ديگر قرآن نيز دخل وتصرف كردند. آيه ای که به نقل بعضي شيعان جزئ قرآن بوده و حذف شده است :
می گويند نام علی از آيه بلاغ و اکمال خذف شده است. عياشی از امام صادق نقل می کندجبرئيل در روز عرفات بر محمد فرود می آيد و می گويد اى محمد! خـداونـد بـه تـو سـلام مـى رسـاند و مى فرمايد:
به امتت بگو: "اليوم اكملت لكم دينكم /بولاية على بن ابـى طـالـب /واتـمـمت عليكم نعمتى ورضيت لكم ادسلام دينا."
معنی اش: "امروز دين شما را /با ولايت عـلـى بـن ابـى طـالـب / كـامل كردم و نعمت خودم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين (جاودان ) شما پذيرفتم."
اين مطلب را كـلـينى با سند متصل خود از امام باقر در حديث فرايض روايت مى كند:
در قرآن منصوب به ابن مسعود اين آيه چنين آمده است:
" يا ايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك /ان عليا مولى المومنين, كه على سرپرست مومنان است / وان لمتفعل فما بلغت رسالتهب."
وى مـى گويد: در زمان پيامبر آيه را به صورت فوق می خوانديم .02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM