--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Monday, February 24, 2003
 
مذهب کاتوليک و شيعه

پاپ = ولی فقيه
اسقف = آيت الله
کاردينال =حجت السلام
کشيش= امام جماعت مسجد
شماس =خادم مسجد
کتاب مقدس = قرآن
ده يک = زکات
کليسا = مسجد
مريم مقدس = حضرت فاطمه
رهبانيت= پرهيزگاری
راهب = درويش
کريسمس = تولد محمد
دوازده حواری = دوازده امام
رفتن به کليسا در يکشنبه = نماز جمعه
حکم تکفير =حکم ارتداد
پروتستان = خوارج
عيد پاک = شب قدر02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM