--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Monday, February 24, 2003
 
در اسلام داستانها يا بهتر است بگويم خرافه های بسياری وجود دارد که متاسفانه جزئ لاينفک دين مسلمانان است .متاسفانه تعصب شديد و کورکورانه باعث می شده که قرنها آنان اين داستانها را با تمام وجود می پذيرفته اند اما در عصر حاضر با پيشرفت علم و اطلاع رسانی و آگاه تر شدن مردم ملايان با زيرکی تمام بسياری از اين داستانها را ديگر نقل نمی کنند ولی بسياری از اين افسانه ها بقدری با دين اسلام آغشته شده است که ديگر نمی توانند از طفره روند و با دلايل عجيب و غريب می خواهند آن را بخورد مردم دهند .
اين موضوع مرا به ياد قرون وسطی می اندازد . برای قرنها کليسای کاتوليک بسياری از نظريات علمی آن زمان که مورد قبول کليسا بود جزو دين دانسته و آن را مقدس می شمردند ولی در قرن شانزدهم کشفيات گاليله و کپلر وکوپرنيک افکار ارسطو و بطلميوس را که توسط حکومت پاپ جزئ تفسير کتاب مقدس و دين مسيحيت شناخته می شد را زير سوال برد البته بمدت هزار سال کاتوليک ها اين افکار را بعوان دين بخورد مسيحيان داده بودند و بهمين دليل دانشمندان بسياری که نظر مخالف تفسير دستگاه پاپ داشتند تکفير و به قتل می رسيدند اما همانطوری که می دانيم در نهايت اين کليسای کاتوليک بود که با سرافکندگی مجبور به عقب نشينی شد وگرايشات اومانيستی رشد نمودالبته هم زمان عده ای هم رو به شک گرايي آوردند ...
بگذريم

تصميم دارم داستانهايي که مورد قبول شيعه و سنی است را بگويم و قضاوت در مورد انها را به خود شما واگذارم . از فردا سعی می کنم مرتب افسانه های باستان از مبانی اسلام برايتان بگويم

02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM