--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Monday, February 24, 2003
 
تحريف قرآن ( قسمت دوم)

يكي ديگر از انواع تحريف تفسير به راي است يعني نظر گوينده را طور ديگر تاويل كنيم مثلا اگه كسي به شما بگويد خوب نيستم و شما بعدا بگويد او آدم خوبي نسيت و خودش هم همينو فبول داره و گفته من خوب نيستم ولي منظور گوينده اين بوده كه حالم خوب نيست
قرآن از اين نظر بسيار آسيب پذير است و هر كسي ميتواند آن را به نفع خود تفسير كند فردا يك داستان جالب از صدر اسلام د ر اين مورد خواهم نوشت02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM