--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Monday, February 24, 2003
 
نخستين کسی که از قريش برای محمد کتابت می کرد و به اصطاح وحی او را می نوشت عبدالله ابن سعد ابی سرح بود که بعد از مدتی مرتد می شود .
اما داستان مرتد شدن او از اين قرار است که وقتی محمد آياتی را بعنوان کلام وحی برای او می خوانده او با اجازه محمد تغييراتی را در آن می داده و محمد هم آنها را می پذيرفته
مثلا در جايي محمد می گوييد والله عزيز الحکيم ولی عبدالله به او می گوييد چيور است بگوييم والله عليم الحکيم و محمد خوشش آمده و می پذيرد
کم کم عبدالله به پيامبری محمد شک می کند و می گوييد اين چه کلام وحی است که با نظر من تغيير می کند تا بالاخره بر سر آيه و تبارک الله احسن الخالقين با او اختلاف پيدا می کند
ظاهرا اين آيه را عبدالله بيچاره سروده بوده و محمد بزور می خواسته آن را وحی خداوند بخواند ولی عبدالله زير بار نمی رود
در نهايت عبدالله از اسلام رو بر می گرداند و به مکه فرار می کند محمد هم سراسيمه حکم ارتداد او را صادر می کند (مثل سلمان رشدی )و بعد محمد در توبيخ او آياتی هم می گويد (آيه 93 سوره انعام ).محمد می گويد اگر عبدالله به پرده کعبه هم آويخته شود او را بکشيد (باز هم می گوييد دين اسلام خشن نيست )اما امان از دست روزگار که چه بازی هايي دارد

اما ادامه داستان بعد از فتح مکه عبدالله که برادر شيری عثمان بود دست به دامان او می شود عثمان هم او را پنهان می کند تا آبها از اسياب بيفتد سپس او را بحضور محمد می برد و عبدالله هم مجددا اسلام می آورد و محمد پس از مکث طولانی می پذيرد اما بعدا از او می پرسند چرا بعد از مکث طولانی او را بخشيدی و محمد جواب می دهد که منتظر بودم کسی بلند شود و گردن عبدالله را بزند چون کسی اين کار را نکرد من او را بخشيدم (می دانيد که عثمان و نفوذش برای محمد خيلی اهميت داشته و به خاطر عثمان محمد را نمی کشد واقعا در صدر اسلام هم اگر کسی پارتی و کس و کاری نداشت بد بخت بوده و اين مربوط به امروز نيست و حتی در آخرت مسلمانان هم اگر کسی شفاعت (پارتی )نداشته باشد کارش ساخته است پس اين صفت از خدا گرفته شده و ما حق اعتراض نداريم!!!)
اما همين عبدالله بعدها سردار بزرگ اسلام می شود و مامور فتح شمال افريقا می شود و ظاهرا بخوبی از پس اين ماموريت بر می آيد و بخاطر همين خدماتش به اسلام والمسلمين والی مصر می گردد .واقعا که پول و مقام است که تعيين کننده دين وايمان بسياری از انسانهاست.02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM