--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Monday, February 24, 2003
 
تحريف قرآن ( قسمت اول )

وقتي به دبستان ميرفتم يك داستان در مورد يك قاضي و مجرم شنيدم اجرا از ان قرار بود كه يه روز يه قاضي يه متهم را محكوم به مرگ ميكنه و حكم دادگاه را اين طور مينويسه (بخشش لازم نيست، اعدامش كنيد )
اما منشي دادگاه به هر دليلي حكم را اينطور مينويسه
(بخشش ، لازم نيست اعدامش كنيد )
ببينيد جابجايي يه وير گول چه تاثير ي در معنا مي گذارد
مي دانيد كه در قرآن آيه هاي كه در مكه نازل شده اند را مكي و آياتي كه در مدينه نازل شده اند را مدني گويند حالا شما كافي يه نگاهي به قرآني كه داريد بياندازيد و ترتيب آيات و سوره هاي آن را بينيد آيا به ذهن يك فرد عاقل و بدون تعصب كه اين آشفتگي را در سوره هاي قرآن مي بيند نمرسد كه با اين ترتيب معناي قرآن دگرگون شده .در اكثر سوره هاي قرآن شما از هر موضوعي مطلبي را ميبينيد هم از موسي هم از احكام و هم ازهر موضوع قابل تصور ديگري
كتاب قرآن از نظر موضوعي شديدا آشفته است و تحريف موضوعي آن يكي از انواع تحريفات آن است.02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM