--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Monday, February 24, 2003
 
قول داده بودم که داستانی از صدر اسلام برايتان بگوييم :
فردی بنام ابو جندل که در زمان جوانی به محمد ايمان آورده بود در زمان عمر شراب نوش جان می کند ولی شرب خمر او لو می رود و عمر حکم می کند بايد شلاق بخورد ولی اين مسلمان مسلط به قرآن به اين حکم اعتراض می کند و به آيه 93 سوره مائده اشاره می کند که ((بر کسانی که ايمان آورده و نيکوکارند اگر مومن و پرهيز گار باشند بر آنچه می خورند گناهی نيست ))
البته عمر اين تفسير که پس مسلمانان بنا به اين آيه هر چه بخواهند از جمله شراب ومشروبات الکلی می توانند بخورند را نمی پذيرد و ابو جنل را شلاق می زند .
البته موضوع تحريف قرآن (تفسير به رای ) در زمان محمد نيز مشکل ساز می شده .بطوری که محمد را مجبور به تهديد (من فسر القرآن برايه فليبو مقعده من النهار =هر که قرآن را به ری خود تفسير کند جايگاهش در جهنم است )می نمايد .

اما من چند سوال دارم :
اگر قرآن کلام خداست چرا به زبانی گفته شده است که همه بتوانند آن را هر جوری دوست دارند تفسير کنند (قابل توجه طرفداران کامل بودن زبان عربی )و چرا آنقدر دو پهلو است که حتی خود علمای اسلامی زمان زيادی از عمر شريف و پر برکت خود را صرف ياد گيری نحوه تفسير آن می کنند و در مورد فهم قرآن و تفسير آن می گويند اگر کسی بخواهد قرآن را درست بفهمد بايد شان نزول و متشابه و محکم و ناسخ و منسوخ و دهها موضوع ديگر را ياد بگيرد تا بعد بتواند قرآن را بفهمد . نکته جالب توجه اين است وقتی به تفسيرهای قرآن که توسط کسانی که ساليان عمر خود را برای ياد گيری اين علوم صرف کر ده اند مراجعه می کنيد می بينيد که آنها تفسيرهای مختلفی از قرآن می کنند و معلوم نيست کدام تفسير همان است که گوينده می خواسته بگوييد . پس بی خود ايراد نگيرم که چرا توصيه شده قرآن را بايد به زبان عربی بخوانيم دليل اين است که فهم قرآن در حد عوام نيست و مردم عادی چکار به معنی و تفسير قران دارند .
در اکثر توصيه ها ملا ها اين آمده که قرآن را بخوانيد و ثوابتان را ببريد و تفسير آن را به ما بسپاريد .زيرا تفسير قرآن علم می خواهد و کار هر کسی نيست .اين چه کتاب آسمانی است که فقط عده خاصی می توانند آن را بخوانند و تفسير کنند و بقيه بايد به دهان آنها نگاه کنند و حق اظهار نظر هم نداشته باشند .آيا بنظر نمی آيد که اين دکانی است که توسط عده ای فريبکار برای اغفال مردمان ساده لو بکار می رود . اين موضوع ياد آور قرون وسطی است در آن زمان هيچ فرد عادی حق نداشته کتاب مقدس را بخوانند و حتی داشتن کتاب مقدس جرم بوده است .(بزودی مطلبی کوتاه در اين مورد خواهم نوشت ) .
اگر قران کتاب کاملی و جامع و فراگيري است همه بايد آن را بخوانند و بفهمند . البته نظر خود من هم همين است .قرآن خود بتنهايي گويا است و با مراجعه به آن می توان به عمق کلاه برداری که قرنهاست بر سر مسلمانان درجه دو رفته پی برد . اين چه اصرار مشکوکی است که برای تفسير قرآن وجود دارد ؟
اگر به منابع اسلامی نگاه کنيد هزاران کتاب در مورد فهم قرآن نوشته شده که موضوع بسياری ازتفسير قرآن است آيا همين موضوع به سادگی نشان دهنده ناتوانی قرآن در بيان مقصود خود نيست که انسانهای بيشماری را مجبور به تفسير آن می کند .يادم می آيد که قديمها در همسايگی ما کودکی وجود داشت که مبتلا به سندرم داون بود و فقط مادرش سخنان02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM