--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Wednesday, February 19, 2003
 
بي عنوان

در كتب معتبر تاريخي در باره جمع آوري قرآن مطالب زيادي آمده است اين جمع آوري در دو مرحله انجام شد يكي در زمان ابوبكر و ديگري در زمان عثمان تا قبل از اينكه عثمان بزور شمشير قرآن ها را يكي كند حداقل 7 قرآن مختلف وجود داشت و اين قرآن ها بقدري اختلاف داشتند كه طرفداران هر قرآن ,طرفداران قرآن ديگر را كافر مي دانستند ,قرآن كابي است كه شديدا مورد تحريف قرار گرفته است ,تعجب من اين است كه چگونه مسلمانان آن را كتابي آسماني محفوظ از تغيير و تحريف مي خواند به زودي درمورد دلايلم براي تحريف قرآن خواهم نوشت....02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM