--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Monday, February 24, 2003
 
فردی در پيغام های قبلی موردی از من خواسته بود که مرا مجبور به يک توضيح نمود:
اين فرد از من خواسته بود که اگر بتوانم آيه ای مانند قرآن بياورم او از مسلمانی دست خواهد کشيد البته هم من می دانم و هم او که در ادعايش صادق نيست چرا که بحثی را با دو رويي تمام پيش کشيده که ريشه در 1400 سال قبل دارد .
قبل از هر چيزی بگويم نا مسلمان شدن چنين فردی برای من پشيزی ارزش ندارد که بخواهم برای او آيه ای مثل قران بياورم تا او دست از اسلام بکشد اگر هر کسی کمی عقل و شعور داشته باشد خود به حقيقت موضوع پي مي برد
البته من بخوبی می دانم اخرين حربه برای فرار از جواب دادن به اشکالات موجود در اعتقادات چنين افرادی پيش کشيدن چنين موضوعی است تا هم موضوع را به حاشيه بکشند و هم در چنين فضايي از جواب دادن به انتقادات منطقی طفره بروند .من بخوبی به اين موضوع آگاهم که چنين افرادی چه منظوری دارند که چنين درخواست کودکانه ای از من می کنند البته ديگر آن دوران تزوير چنين افرادی بسر رسيده که بحث تحدی را پيش بکشند .
من در جواب چنين فردی می گويم اگر شما هم دو نفر را آورديد که که اثر انگشتشان مثل هم بود من مسلمان می شوم (بجز دو قلو های همسان )
آيا کسی می تواند اثری هم چون آثار شکسپير خلق کند ايا کسی پيدا می شود که شعری همچون حافظ يا خيام بگويد چرا راه دور رويم آيا کسی می تواند دقيقا با دست خط من بنويسد
فراموش کنيم اين بازی بچگانه را و به مفاهيم بيانديشم و عقل خود را بکار گيريم
تعصب را به کناری بياندازيم و چشمان خود را باز کنيم .

من فقط گوشه ای بسيار کوچک از حقايق را بيان می کنم شما بايد خود بيانديشيد تا حقيقت را درک کنيد .

همه ما بايد تلاش کنيم روشنگری کنيم و حقايق را به همگان بگوييم .

کسانی که وجدان بيدار دارند خود، سره را از ناسره بسادگی خواهند شناخت
02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM